Clàusula de Protecció de Dades

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica nº 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem expressament que les dades de caràcter personal que vostè proporciona en emplenar el present formulari, inclosa l'adreça de correu electrònic, seran incorporades als fitxers d'ACRAM, amb domicili al carrer Passeig Sant Joan de Déu 2, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), perquè aquesta pugui efectuar el tractament, automatitzat o no, de les mateixes amb l'única finalitat de prestar-li aquest servei. ACRAM garanteix que totes les dades personals contingudes en el present document seran utilitzades amb l'única finalitat anteriorment expressada, i en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la citada LOPD.

El present consentiment s'atorga sense perjudici de tots els drets que l’assisteixen en virtut de la norma abans citada i, especialment, de la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, que podrà exercir dirigint-se a ACRAM a través del correu electrònic secretaria@radiolegscat.cat.